artykuł nr 1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego przez
Straż Miejską w Piotrkowie Trybunalskim

Szanowni Państwo,

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości, informujemy co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 19, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 37 61, adres e-mail: komenda@strazmiejska.piotrkw.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z którym skontaktować się można poprzez adres e-mail: iod@strazmiejska.piotrkow.pl

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zadań ustawowych ciążących na administratorze na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju
 i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

-  dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

-  sprostowania danych osobowych;

-  usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

-  ograniczenia przetwarzania;

-  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie 

nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

Osoba której dane dotyczą  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych  jej dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.