artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Państwo,

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy co następuje:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 19, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 37 61, adres e-mail: komenda@strazmiejska.piotrkw.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z którym skontaktować się można  poprzez adres e-mail: iod@strazmiejska.piotrkow.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 RODO:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane  

  możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż

Miejską (art. 6 ust. 1. lit. a RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

  lub    do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w

  związku    z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (art. 6 ust.

  1. lit. b RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w

  sytuacjach popełnienia czynu zabronionego (art. 6 ust. 1. lit. c RODO)

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub

   innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub

   zdrowia np.    dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych (art. 6 ust. 1. lit d RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1. lit e

  RODO) zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrona środowiska, pomoc

  osobom bezdomnym.

Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba której dane dotyczą  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych  jej dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa

Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:

dobrowolne – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału   w rekrutacji, szkoleniu,

niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

wynika z przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Uprzejmie informujemy, iż wybrane tereny miasta Piotrkowa Trybunalskiego są monitorowane!