artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Państwo,

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy co następuje:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 19, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 37 61, adres e-mail: komenda@strazmiejska.piotrkw.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z którym skontaktować się można  poprzez adres e-mail: iod@strazmiejska.piotrkow.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 RODO:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane  

  możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż

Miejską (art. 6 ust. 1. lit. a RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

  lub    do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w

  związku    z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora (art. 6 ust.

  1. lit. b RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w

  sytuacjach popełnienia czynu zabronionego (art. 6 ust. 1. lit. c RODO)

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub

   innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub

   zdrowia np.    dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych (art. 6 ust. 1. lit d RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1. lit e

  RODO) zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrona środowiska, pomoc

  osobom bezdomnym.

Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.

Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba której dane dotyczą  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych  jej dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa

Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:

dobrowolne – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału   w rekrutacji, szkoleniu,

niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

wynika z przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Uprzejmie informujemy, iż wybrane tereny miasta Piotrkowa Trybunalskiego są monitorowane!

artykuł nr 2

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego przez
Straż Miejską w Piotrkowie Trybunalskim

Szanowni Państwo,

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości, informujemy co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 19, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 37 61, adres e-mail: komenda@strazmiejska.piotrkw.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z którym skontaktować się można poprzez adres e-mail: iod@strazmiejska.piotrkow.pl

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zadań ustawowych ciążących na administratorze na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju
 i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

-  dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

-  sprostowania danych osobowych;

-  usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

-  ograniczenia przetwarzania;

-  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie 

nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

Osoba której dane dotyczą  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych  jej dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.