artykuł nr 1

Kontrola ruchu drogowego

    Strażnicy miejscy na podstawie imiennych upoważnień są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

 • kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;
 • uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
  • zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  • ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
  • ruchu pieszych.
 • W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy są upoważnieni do:
 • zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;
 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;
 • legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 • wydawania poleceń:
  • osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
  • kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
 • sprawdzania wykonania obowiązków właściciela pojazdu zarejestrowanego, związanych z zawiadomieniem starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu;
 • żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

 

  Strażnicy mogą również wydać dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi w przypadku:

• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

• pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.