artykuł nr 1

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

  Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

 

Interwencje

  Interwencje można zgłaszać całodobowo pod bezpłatny numer alarmowy 986, osobiście  w Komendzie Straży Miejskiej (KSM) w Piotrkowie Trybunalskim, lub bezpośrednio funkcjonariuszom w patrolach między innymi w następujących sprawach dotyczących:

- bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- osób znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu,

- porządku i czystości na terenie miasta, w tym gospodarki odpadami i ściekami,

- spalania odpadów,

- ruchu drogowego,

- zwierząt, w tym bezdomnych,

- awarii i uszkodzeń infrastruktury miejskiej (m.in. oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, znaków  

  drogowych, nawierzchni jezdni i chodników, zieleni miejskiej, wodociągów),

- innych miejscowych zagrożeń.

Interwencje mogą być zgłaszane anonimowo, chyba, że z charakteru sprawy będzie istniała konieczność ustalenia świadka zdarzenia będącego osobą zgłaszającą.

Interwencje są załatwiane w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa osób.

 

Wezwania i ostrzeżenia

  W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym strażnik może za wycieraczką pojazdu pozostawić ostrzeżenie lub wezwanie dla kierującego.

W sytuacji wystawienia ostrzeżenia kierujący otrzymuje informację o popełnieniu czynu zabronionego i konsekwencjach wynikających z popełnienia podobnego czynu w przyszłości.

W sytuacji wystawienia wezwania kierujący pojazdem powinien zgłosić się do Komendy Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 3 dni od daty popełnionego wykroczenia w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia.

 

 

Mandat karny

  Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną. Mandat karny należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu. Osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do uchylenia nałożonego mandatu karnego.

Wniosek o ukaranie do sądu

  W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do sądu oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, Straż Miejska przeprowadza czynności wyjaśniające. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie.

Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania wyjaśniającego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie.

 

Znakowanie rowerów

Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim. znakuje rowery. Usługa ta jest bezpłatna i świadczona w Komendzie Straży Miejskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Rowery znakujemy również w plenerze na różnego typu festynach po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem imprezy.

Osoba zainteresowana oznakowaniem roweru powinna posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem oraz dokument potwierdzający, że rower jest jego własnością.

 

Badanie trzeźwości

  Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadza badania trzeźwości osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na legalizowanym, stacjonarnym w KSM ul. Słowackiego 19 urządzeniu typu alkometr.

Warunkiem przeprowadzenia badania jest okazanie dyżurnemu funkcjonariuszowi ważnego prawa jazdy.

 

Zabezpieczanie imprez szkolnych

  Na prośbę dyrekcji lub pedagogów istnieje możliwość zabezpieczenia imprez szkolnych, przede wszystkim w czasie rozchodzenia się dzieci i młodzieży do domów w godzinach popołudniowych i wieczornych. Działania takie muszą być uzgodnione ze Strażą Miejską z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Świadczenie pomocy w uruchomieniu pojazdu w okresie zimowym

  Funkcjonariusze patroli zmotoryzowanych mają możliwość udzielenia pomocy kierowcom (na ich ryzyko) w uruchomieniu pojazdu w przypadku niesprawności akumulatora spowodowanej niską temperaturą. Używanym do tego celu urządzeniem jest specjalistyczne  urządzenie rozruchowe 12V.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.2016.1764 -j.t.) z wyłączeniem informacji publicznej, która została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim , mogą być wnoszone:

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania zostały określone na stronie BIP "Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej".

Tryb i sposób postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej został określony w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.2016.1764 -j.t.).

 

Informację o stanie przyjmowanych spraw , kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie wniosków o udostepnienie informacji publicznej można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu  44 732 37 60, 61.

 

Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu pod adresem:

Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Słowackiego 19

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 7323760

lub drogą elektroniczną:

komenda@strazmiejska.piotrkow.pl


 

Warunkiem rozpatrzenia skargi wniesionej pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje Komendant lub jego zastępca.

Komendant Straży Miejskiej lub jego zastępca przyjmują osobiście interesantów we wtorki  w godz. 1300 – 1700, a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy w następnym dniu roboczym w tych samych godzinach.